JARDINERA GREENWOOD STREET

Jardinera construïda amb llistons de fusta de pi tractat amb autoclau de 95×45 mm de secció, reforçada amb 4 escaires de planxa galvanitzada de 3 mm de gruix per la part interior i collada amb visos per a fusta galvanitzats. 4 tacs de fusta per als peus.

La fusta d’aquest element de mobiliari ha estat tractada amb el sistema d’autoclau al buit, amb un factor de protecció de classe de risc IV, lliure d’arsènic, crom i elements contaminants. Amb aquest tractament aconseguim una protecció extraordinària contra els atacs dels insectes xilòfags i de les podridures de la fusta. Compleix amb la normativa mediambiental vigent.

Possibilitat de fabricació a mida sota comanda.

FITXA TÉCNICA: