TAULA PICNIC ACCESIBLE

Taula de picnic de constitució molt robusta, construïda amb llistons de fusta de pi trac– tat amb autoclau de 95×45 mm de secció. Es diferencia per la peculiaritat de ser una taula amb una accessibilitat total, ideal per a la gent gran, que pateixen problemes per accedir a les típiques taules de picnic.
La fusta d’aquest element de mobiliari ha estat tractada amb el sistema d’autoclau al buit, amb un factor de protecció de classe de risc IV, lliure d’arsènic, crom i elements contaminants. Amb aquest tractament aconseguim una protecció extraordinària contra els atacs dels insectes xilòfags i de les podridures de la fusta. Compleix amb la norma- tiva mediambiental vigent.
Es subministra semi muntada, amb tots els visos i cargols necessaris pel seu assem- blatge. Muntatge molt fàcil i ràpid.

MIDES TOTALES

Sobretaula: 1945X820 mm.
Seients : 1945X300 mm.
Alçada Taula: 770 mm.
Alçada Seients: 460 mm.
Amplada total muntada: 1680 mm.

FITXA TÉCNICA: