TAULA PICNIC

Taula de pícnic de constitució molt robusta, construïda amb llistonatge de fusta de pi de 95×45 mm de secció i posterior tractament al autoclau.

La fusta d’aquest element de mobiliari ha estat tractada amb el sistema d’autoclau al buit, obtenint un factor de protecció de classe de risc IV, lliure d’arsènic, crom i elements contaminants. Amb aquest tractament aconseguim una protecció extraordinària contra els atacs dels insectes xilòfags i de la podridura de la fusta. Compleix amb la normativa mediambiental vigent.
Es subministra totalment desmuntada en Kit, amb instruccions i tots els cargols necessaris per al seu acoblament.

FITXA TÉCNICA: